LWDXG – Lake Wettern DX Group Rotating Header Image

maj 31st, 2012:

LWDXG Årsmöte 2012

Som meddelades på senaste klubbmötet blir det årsmöte den 13 juni kl 1830 på SSA-kansli.

2011 års verksamhetsberättelse finns på sida Filer och Dokument

Förslag till dagordning vid Årsmötet den 13 juni 2012

1. Mötets öppnande
2. Mötets behöriga utlysande
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet
5. Föredragning av verksamhetsberättelsen
6. föredragning av resultat och balansräkning
7. Föredragning av revisorernas berättelse
8. Beslut avseende ansvarsfrihet för styrelsen
9. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande år
10. Val av ordförande för en tid av ett år
11. Val av övriga ledamöter för en tid av två år
12. Val av valberedning
13. Val av revisorer och ersättare för en tid av ett år
14. Fastställande av medlemsavgift
15. Övriga frågor
16. Mötets avslutning